Włodzimierz Pietrzak (1951-1993)

dr hab., prof. APS Włodzimierz Pietrzak pedagog specjalny, surdopedagog, ekspert, tłumacz, nauczyciel języka migowego, absolwent, nauczyciel akademicki, profesor Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

1973-1977 - studia w WSPS w zakresie Pedagogiki Specjalnej, specjalność Surdopedagogika, uzyskanie dyplomu z wyróżnieniem;

1978-1981 - studia doktoranckie w Instytucie Defektologii w Moskwie. Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych;

1981 - rozpoczęcie pracy w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (wykłady i ćwiczenia z zakresu surdopedagogiki, metodyki nauczania i wychowania dzieci i młodzieży z wadą słuchu, języka migowego);

1983-1985 - praca w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie –prowadzenie eksperymentalnej klasy: wprowadzenie metody kombinowanej do nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej;

1990 - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Defektologii w Moskwie;

1992 - profesor nadzwyczajny WSPS. Funkcje pełnione w WSPS: Kierownik Pracowni Surdopedagogiki

1990 - Prorektor do spraw studenckich i przekształceń uczelni;

1991 - Prodziekan Wydziału Rewalidacji i Resocjalizacji.

Pasją życia prof. Włodzimierz Pietrzaka była praca nad doskonaleniem procesu nauczania i wychowania dzieci i młodzieży niesłyszących. Główne obszary Jego zainteresowań badawczych dotyczyły: problematyki rozwoju emocjonalnego dzieci głuchych; znaczącej roli rodziców słyszących u niesłyszących w rehabilitacji małych dzieci z wada słuchu, zagadnień edukacji przedszkolnej i szkolnej dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem –w tym wykorzystanie języka migowego w kształtowaniu zdolności językowych i procesów myślenia niesłyszących uczniów.

Obalał krzywdzące stereotypy o osobach głuchych, podawał wiele przykładów świadczących o ich dużych możliwościach i osiąganych sukcesach. Był animatorem i uczestnikiem społecznych ruchów osób niesłyszących. Prof. Włodzimierz Pietrzak był cenionym autorytetem w dziedzinie surdopedagogiki, członkiem Międzynarodowej Federacji Głuchych, wiceprzewodniczącym Rady naukowej Polskiego Związku Głuchych, Prezesem Fundacji na Rzecz Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej przy WSPS. Za działalność naukowo-dydaktyczną otrzymał srebrny Krzyż Zasługi oraz szereg nagród za pracę na rzecz środowiska akademickiego oraz środowiska osób niepełnosprawnych. Był niezwykle zaangażowany w prace nad rozwojem Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej. W 2013 r. nadano jednej z sal wykładowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej imię Profesora Włodzimierza Pietrzaka.